Festo Polyurethane Pneumatic Tube

Festo
Prices vary - please select product from dropdown

 • £0.37
  Unit price per 


Festo Polyurethane Pneumatic Tube Operating Medium

Select tube size and colour from the menu above.

QSM QSL QSML QS QSC QSF QSH QSL QSLF QSLL QSLV QSS  QST QSTL  QSY QSY

 

 • 3mm OD, Blue [PUN-H-3X0,5-BL]
 • 3mm OD, Natural [PUN-H-3X0,5-NT]
 • 3mm OD, Silver [PUN-H-3X0,5-SI]
 • 3mm OD, Black [PUN-H-3X0,5-SW]
 • 4mm OD, Blue [PUN-H-4X0,75-BL]
 • 4mm OD, Natural [PUN-H-4X0,75-NT]
 • 4mm OD, Silver [PUN-H-4X0,75-SI]
 • 4mm OD, Black [PUN-H-4X0,75-SW]
 • 6mm OD, Blue [PUN-H-6X1-BL]
 • 6mm OD, Natural [PUN-H-6X1-NT]
 • 6mm OD, Silver [PUN-H-6X1-SI]
 • 6mm OD, Black [PUN-H-6X1-SW]
 • 8mm OD, Blue [PUN-H-8X1,25-BL]
 • 8mm OD, Natural [PUN-H-8X1,25-NT]
 • 8mm OD, Silver [PUN-H-8X1,25-SI]
 • 8mm OD, Black [PUN-H-8X1,25-SW]
 • 10mm OD, Blue [PUN-H-10X1,5-BL]
 • 10mm OD, Natural [PUN-H-10X1,5-NT]
 • 10mm OD, Silver [PUN-H-10X1,5-SI]
 • 10mm OD, Black [PUN-H-10X1,5-SW]
 • 12mm OD, Blue [PUN-H-12X2-BL]
 • 12mm OD, Natural [PUN-H-12X2-NT]
 • 12mm OD, Silver [PUN-H-12X2-SI]
 • 12mm OD, Black [PUN-H-12X2-SW]
 • 16mm OD, Blue [PUN-H-16X2,5-BL-100]
 • 16mm OD, Natural [PUN-H-16X2,5-NT-100]
 • 16mm OD, Silver [PUN-H-16X2,5-SI-100]
 • 16mm OD, Black [PUN-H-16X2,5-SW-100]